as seen through the eyes of Terry Richardson’s diary.